Функционалноста „Е-тестови“ ќе биде достапна наскоро.

Таа ќе понуди можност за пребарување на база со подготвени тестови за самостојна проверка на знаењето. Дополнително, функционалноста ќе овозможи креирање и споделување на тестови изработени од едукатори ширум државата, преку една централизирана база на податоци којашто ќе биде отворена и лесна за пребарување.