E-Klasa

Zgjidhni nga opsionet e ofruara:

Arsimi parashkollor

Shikoni video ligjërata

Arsimi fillor

Shikoni video ligjërata

Arsimi i mesëm

Shikoni video ligjërata

Videoudhëzime dhe burime të hapura kushtuar kuadrit arsmior

Video dhe burime të hapura për rritë dhe zhvillim personal

Çka është platforma kombëtare e arsimit Eduino?
Udhëzim teknik – Si të incizoni video ligjërate?
Udhëzim teknik – Si të përdorni kursor të shënuar?
Udhëzim për praktikat e mira gjatë incizimit në video
Udhëzim për rregullime teknike gjatë incizimit
Kush qëndron prapa platformës Eduino?
BRO
MTSP
MON
Pas shpalljes zyrtare të ueb-platformës së tërësishme nacionale të arsimit – Eduino, e njëjta do të administrohet dhe udhëhiqet nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, si institucion i cili ka kompetenca dhe i mbikëqyr edukimin parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm. Për atë shkak Byroja e përgatit, kontrollon dhe miraton përmbajtje programore për shfrytëzuesit e platformës. Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, së bashku me Byronë do të marrin pjesë në promovimin e përdorimit të platformës si dhe në procesin e miratimit të propozim lojërave, aktiviteteve dhe materialeve të reja.
UK Embassy
UK Government
UNICEF
SMARTUP
Ueb-platforma dhe një pjesë e përmbajtjeve të bashkangjitura (lojëra, aktivitete) janë realizuar në kuadër të projektit “Vendosja e një ambienti të favorshëm për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimit përmes bashkë-krijimit dhe inovacionit” i cili është i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar përmes ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Shkup, me mbështetjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe UNICEF-it, kurse e realizon SmartAp – Laborator për inovacione sociale.
SyNRG Software & IT Solutions
Filozofski fakultet
FINKI
Gjithashtu, kjo platformë është rezultat i përpjekjes dhe punës së shumë organizatave partnere mes të cilave: SyNRG Software & IT Solutions, Fakulteti Filozofik në Shkup, Fakulteti i Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterik – Shkup.
stars
I faleminderojmë të gjithë edukatorët që u inkuadruan në numër të madh punëtorish dhe thirrjeve të hapura e me këtë kontribuan në krijimin e përmbajtjes fillestare, videoleksionet dhe aktiviteteve me lojra që janë vënë në ueb-platformë Eduino!