Funksionaliteti i “E-testeve do të jetë i qasshëm së shpejti.

Ajo do të ofrojë mundësi për kërkime në bazën me teste të përgatitura për kontroll të mëvetësishëm të diturive. Si shtesë, funksionaleiteti do të mundësojë krijimin dhe ndarjen e testeve të punuara nga edukatorët e mbarë vendit, përmes një baze të centralizuar të të dhënave, e cila do jetë e hapur dhe e lehtë për kërkim.