Ne i kushtojmë bisedën e tretë nga seksioni #EduTalks pranimit të diversitetit tek fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç. Ne biseduam për këtë temë me EDUINO Ambasadoren, Zorica Adamçevska, mësuese e mësimit klasor, shkolla fillore “Petre Pop Arsov” në Bogomilë.

Ne e filluam bisedën me të duke përcaktuar se sa e rëndësishme është një pjesë e zhvillimit shoqëror të fëmijëve, aftësia e tyre për të pranuar dallime të tilla si gjinia, përkatësia etnike, gjuha, feja, pamja e jashtme, etj. Sipas mendimit të Zoricës, është shumë e rëndësishme që prindërit të ndihmojnë fëmijët e tyre t’i pranojnë këto ndryshime në një mënyrë pozitive.

“Vetëm nëse prindi i kupton dhe pranon ndryshimet tek fëmijët e tjerë dhe fëmija i tij do të sillet në mënyrë të përshtatshme në grup. Është e nevojshme që prindi t’i tregojë fëmijës së tij se edhe ai gjithashtu ka diçka të ndryshe nga fëmijët e tjerë. Se dy fëmijë të njëjtë nuk ekzistojnë. Nëse fëmijët inkurajohen të diskutojnë çështje të pazgjidhura me fëmijë të tjerë në grup, ata do ta kenë më të lehtë të pranojnë ndryshimet.”

Gjatë bisedës, Zorica vuri në dukje disa strategji dhe lojëra mësimore që përdor në klasën e saj të lojërave, të cilat inkurajojnë të kuptuarit e ngjashmërive dhe pranimin e ndryshimeve midis fëmijëve parashkollorë.

“Leximi i një numri të madh tregimesh me përmbajtje ku ka diverzitet, lojëra të zakonshme ku rolet në grup ndahen sipas mundësive. Për shembull: nëse një student nuk mund të vrapojë në një lojë konkursi, ai / ajo mund të mbajë / ngrejë flamurin / simbolin fitues të grupit të cilit i përket. Nëse studenti ka vështirësi në të folur dhe nuk mund ta ritregojë, ai mund të rregullojë kartat nga tregimi sipas radhës. Në këtë mënyrë, fëmijët do të kuptojnë se të gjithë mund të bëjnë diçka, dhe për këtë arsye ata më vonë do të japin sugjerime për mundësinë dhe përfshirjen e të gjithëve në lojë / aktivitet. Lojëra gjuhësore – “Shpikni historinë tuaj”, ose “Autorë të vegjël”, ku ka një përdorim të detyrueshëm të personazheve të ndryshëm dhe emrave të personazheve. Aktivitete të përbashkëta – zbukurimi i vezës së Pashkëve, luajtja e vallëzimit të kombësive të përfaqësuara në grup, loja – pantomima… PËRFUNDIMI IM – PYET FËMIUN – A dëshiron në lojë të ketë 15 topa një ngjyrësh apo 15 topa shumëngjyrësh? Ai ndoshta do të thotë – E DYTA. Kështu që fëmija dëshiron që fëmijët e tjerë të mos jenë saktësisht të njëjtë me të. Vetëm në këtë mënyrë ai ka mundësinë të jetë më i mirë në lojë dhe anasjelltas, vetëm në këtë mënyrë ai ka mundësi të mbulojë të metat e tij”.

Zorica na foli rreth asaj se sa e rëndësishme është që prindërit të kuptojnë siç duhet sjelljen e fëmijëve në zhvillimin e tyre të hershëm të fëmijërisë dhe si t’i edukojnë ata në mënyrë që të kuptojnë më mirë këto aftësi socio-emocionale që janë baza për rritjen dhe zhvillimin e duhur.

Le ta shohim botën përmes prizmiës të syve të fëmijëve. Përmes pjesëmarrjes në takime / punëtori ku secili prind do të jetë në gjendje të dëgjojë situata të ndryshme në të cilat ndodhet fëmija tjetër. Prania e manifestime / ngjarjeve me karakter të ndryshëm / të përzier (etnik, gjinor, kulturor). Përdorimi i formularëve (pyetësorëve) që prindërit do të kenë mundësinë të plotësojnë në takimet e prindërve, dhe kështu të shprehin nevojat e tyre, pikëpamjet mbi ndryshimet midis tyre dhe fëmijëve të tjerë. Rekomandimi të linqeve (videove) të përshtatshme të kësaj natyre, të cilat prindërit do të ndjekin së bashku me fëmijën e tyre dhe në të njëjtën kohë do ta inkurajojnë atë të flasë hapur për problemin që ai pa.”

EduTalks të katërt do t’i kushtohen temës së vetë-pranimit tek fëmijët e moshës 3 deri në 10 vjeç.Na dërgoni me email eduino@innovationlab.mk ose në mesazh në profilet tona në Facebook ose Instagram çfarë temash të tjera do të dëshironim të mbulonim në seksionin Edu-biseda. Identifikoni një person që dëshironi ti bëni pyetje ose të paraqiteni ju me informacion të shkurtër në lidhje mbi specialitetin tuaj.

 

Deri në leximin tjetër,

Ekipi #EduTalks