Zgjidhni nga opsionet e ofruara:

Arsimi parashkollor

Shikoni video ligjërata

Arsimi fillor

Shikoni video ligjërata

Arsimi i mesëm

Shikoni video ligjërata

Udhëzues për Kualifikimet e arsimit profesional
Udhëzuesi u hartua nga ekipi punues i Qendrës për Arsim dhe Aftësim Profesional, me mbështetjen e projektit "Edukimi për punësimit në Maqedoninë e Veriut" (E4E @ mk).
Shkarkoni këtu

Çka është platforma kombëtare e arsimit Eduino?

Udhëzim teknik – Si të incizoni video ligjërate?

Udhëzim teknik – Si të përdorni kursor të shënuar?

Udhëzime se si të paraqitni dhe dorëzoni një video ligjertë

Udhëzime për zgjidhjen e problemeve teknike më të shpeshta

Kush qëndron prapa platformës Eduino?

Pas shpalljes zyrtare të ueb-platformës së tërësishme nacionale të arsimit – Eduino, e njëjta do të administrohet dhe udhëhiqet nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, si institucion i cili ka kompetenca dhe i mbikëqyr edukimin parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm. Për atë shkak Byroja e përgatit, kontrollon dhe miraton përmbajtje programore për shfrytëzuesit e platformës. Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, së bashku me Byronë do të marrin pjesë në promovimin e përdorimit të platformës si dhe në procesin e miratimit të propozim lojërave, aktiviteteve dhe materialeve të reja.

Ueb-platforma dhe një pjesë e përmbajtjeve të bashkangjitura (lojëra, aktivitete) janë realizuar në kuadër të projektit “Vendosja e një ambienti të favorshëm për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimit përmes bashkë-krijimit dhe inovacionit” i cili është i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar përmes ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Shkup, me mbështetjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe UNICEF-it, kurse e realizon SmartAp – Laborator për inovacione sociale.

Gjithashtu, kjo platformë është rezultat i përpjekjes dhe punës së shumë organizatave partnere mes të cilave: SyNRG Software & IT Solutions, Fakulteti Filozofik në Shkup, Fakulteti i Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterik – Shkup.

Falënderojmë edhe të gjithë edukatorët të cilët u përfshin në shumë punëtori dhe kontribuuan në krijimin e përmbajtjeve fillestare të platformës dhe aktivitetet me lojëra të cilët do të publikohen së shpejti!

×

Информација/Informacion


Платформата Едуино со сите функционалности ќе биде достапна наскоро!

Platforma Eduino me të gjitha funksionalitetet do të jetë në dispozicion së shpejti!