Në këtë pjesë të mësimit në portalin EDUINO do të gjeni regjistrimet nga të gjithë uebinarët e mëparshëm EDUINO. Uebinarët janë një mundësi e shkëlqyeshme për të fituar shkathtësi dhe njohuri të reja në lidhje me aftësitë e buta, mënyrat për të motivuar nxënësit në komunikimin në internet, si dhe përdorimin e mjeteve digjitale, si Microsoft Teams, për qëllime edukative.

MËSIMI ONLINE: KËSHILLA DHE PRAKTIKA TË MIRA
Shfrytëzimi i veglës OneNote këshilla dhe praktika të mira
Ligjërues
  • Mr. Satki Ismaili, arsimtar në Shkollën Fillore “Kirili dhe Metodi”, Tetovë
Moderator

 Satki Ismaili

Metodat dhe teknikat kreative të mësimit për klasat Virtuale
Ligjërues
  • Mr. Satki Ismaili, arsimtar në Shkollën Fillore “Kirili dhe Metodi”, Tetovë
Moderator

Satki Ismaili

Metodika dhe pedagogjia e mësimit cilësor në distancë
Ligjërues
  • Ardijana Isahi-Palloshi, u.d. Drejtore e Qendrës për Arsim të Mesëm Profesional
  • Satki Ismaili, arsimtar në Shkollën Fillore “Kirili dhe Metodi”, Tetovë
Moderator

Satki Ismaili