E-Klasa

Zgjidhni nga opsionet e ofruara:

Arsimi parashkollor

Shikoni video ligjërata

Arsimi fillor

Shikoni video ligjërata

Arsimi i mesëm

Shikoni video ligjërata

Videoudhëzime dhe burime të hapura kushtuar kuadrit arsmior

Video dhe burime të hapura për rritë dhe zhvillim personal

Çka është platforma kombëtare e arsimit Eduino?
Rezultatet e arritura në periudhën mars-dhjetor 2020
Udhëzim teknik – Si të incizoni video ligjërate?
Udhëzim teknik – Si të përdorni kursor të shënuar?
Udhëzim për praktikat e mira gjatë incizimit në video
Udhëzim për rregullime teknike gjatë incizimit
Kush qëndron pas platformës mësimore EDUINO?
BRO
MON
Një pjesë e portalit kolektiv EDUINO, drejtohet nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, si një institucion përgjegjës për arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm. Prandaj, Byroja do t’i përgatisë, rishikojë dhe miratojë përmbajtjet programore për përdoruesit e portalit.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, së bashku me Byronë, janë të përfshirë në mënyrë aktive në aktivitetet e portalit EDUINO dhe ndihmojnë duke promovuar burimet e disponueshme, dhe marrin pjesë në procesin e miratimit të propozimeve të reja të lojërave, aktiviteteve dhe materialeve.
UK Embassy
UK Government
SMARTUP
UNICEF
Portali kolektiv EDUINO është realizuar në kuadër të projektit: “Krijimi i një ambienti për mësimdhënie dhe mësimnxënie cilësore përmes krijimit dhe inovacionit”.

Projekti financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar përmes Ambasadës Britanike në Shkup, me mbështetjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe UNICEF-it, dhe zbatohet nga SmartAp – Laboratori për Inovacione Sociale.
SyNRG Software & IT Solutions
Mësimi në EDUINO është gjithashtu rezultat i punës së palodhur dhe punës së shumë organizatave partnere, duke përfshirë: SyNRG Software & IT Solutions dhe Fondacioni Telekomi për Maqedoninë.
stars
Falënderojmë të gjithë 30,000+ anëtarët e bashkësisë EDUINO, të cilët kontribuojnë çdo ditë përmes krijimit dhe paraqitjes së përmbajtjes, video-leksioneve dhe burimeve të hapura, falas dhe të disponueshme, të cilat postohen në platformën e mësimore EDUINO!