Vegla digjitale për realizim më të mirë të mësimit onllajn
Krijimi i pyetjeve në një dokument teksti (.txt) dhe shtimi (importimi) i shumë pyetjeve në të njëjtën kohë në test/kuiz në PKMD
Videoja është për mësuesit, për të lehtësuar punën e krijimit të një banke / biblioteke pyetjesh dhe plotësimin e bazës me pyetje që më vonë mund të shtohen në testet/kuizet e krijuara nga mësuesit. Tekst dokumente blanko me pyetje për kuizin në PKMD: https://bit.ly/3mMwL2s ose https://bit.ly/386SWfB
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën Kombëtare të Mësimit në Distancë dhe Microsoft Teams

Si ta vendosni dhe moderoni me sukses orën tuaj online? (mësuesit)
Në këtë video, do të njihemi me të gjitha opsionet që i ofron ora mësimore online, si dhe disa risi që janë shtuar nga Microsoft Teams

 • Shpjegim për dallimet mes orës mësimore të hapur online dhe orës mësimore online për një grup të caktuar
 • Shpjegim rreth mundësive që i ka mësuesi si moderator në Microsoft Teams orë mësimore online
 • Praktikat dhe cilësimet më të mira para dhe pas fillimit të orës mësimore
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën kombëtare të mësimit në distancë (PKMD) dhe Microsoft Teams

Krijimi dhe përgatitja e testit (Quizit) në Microsoft Teams (për mësuesit)
Në këtë video ne do të njihemi me mënyrën se si krijohet dhe përgatitet një test (Quiz) dhe lloje të pyetjeve që mund të përdoren në Microsoft Teams për mësuesit, të cilat më vonë mund të dërgohen si link direkt tek studentët ose të vendoset në Microsoft Teams në (Assigments).
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën kombëtare të mësimit në distancë (PKMD) dhe Microsoft Teams

Krijimi dhe vendosja e testit (Quiz) dhe detyra në Microsoft Teams (për Mësuesit)
Në këtë video ne do të mësojmë se si të vendoset dhe parashtrohet një test (Quiz) (krijuar më parë në Microsoft Forms) si dhe kontrollimi dhe vlerësimi i një testi të zgjidhur (Quiz), krijimi dhe rishikimi i një detyre pune (Assigments), përmbledhjen e rezultateve të arritura nga detyrat e punës dhe testet në Grades.
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën kombëtare të mësimit në distancë (PKMD) dhe Microsoft Teams

Cilësimet për të marrë nën kontroll dhe për të menaxhuar orën tuaj online në Microsoft Terms
Cilësime te rekomanduara që duhet të ketë çdo mësues kur krijon një mësim online në platformën Microsoft Teams, për të marrë kontrollin, preventimin dhe parandalimin e problemeve të tilla.
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog i Artit Figurativ, Mësues i Edukatës Artit dhe Inovacionit, Administrator Shkollоr dhe Trainer për Platformën Kombëtare të Mësimit në Distancë (NPDU) dhe Microsoft Terms

Përdorimi i veglës digjitale “Kahoot”
Në këtë video u njohëm me veglën digjitale falas “Kahoot”, e cila shërben për krijimin e kuizeve interaktive, të cilave nxënësit tuaj mund t’u përgjigjen në kohë reale.
Vegla po ashtu ndihmon për krijimin e pyetsorëve, kuizeve dhe e lehtëson diskutimin mes jush dhe nxënësve tuaj. Kjo është një vegël e lehtë dhe interesante digjitale për argëtim dhe mësim, e cila shpresojmë do të gjejë vend në orën tuaj të radhës.
Përgatitur nga

Pero Sarxhoski, drejtor i mësimit dhe themelues – Pegasus ELS

Kuizi arsimor krijoi alarmin dixhital “Kahoot”
Në këtë video mund të shihni një shembull të një kuize arsimore të krijuar me mjetin dixhital “Kahoot”, si funksionon dhe çfarë u tregohet studentëve në mënyrë që ata të mund të marrin pjesë në të.

Përgatitur nga

Pero Sarxhoski, drejtor i mësimit dhe themelues – Pegasus ELS

Përdorimi i “Quizlet”, një sërë veglash dhe kartelash për mësim
Në këtë video njihemi me mundësitë që i ofron vegla digjitale “Quizlet”. Do të flasim më shumë për krijimin e kartelave interaktive dhe lojra për mësim, si dhe mënyrën e integrimit të Quizlet për nevojat e orës tuaj të radhës onllajn.

Përgatitur nga

Pero Sarxhoski, drejtor i mësimit dhe themelues – Pegasus ELS

Përdorimi i mjetit digjital “Quizlet”
Në këtë video mund të shihni një shembull të përdorimit të mjetit digjital “Quizlet” dhe se si ajo mund të zbatohet në orën mësimore për pjesëmarrjen aktive të nxënësve.
Përgatitur nga

Pero Sarxhoski, drejtor i mësimit dhe themelues – Pegasus ELS

Përdorimi i Wordwall, një mjet për krijimin e aktiviteteve, lojërave interaktive dhe kuizeve
Në këtë video njihemi me mjetin “Wordwall” i cili është i përshtatshëm për prezantimin e temave, kontrollimin e njohurive në secilën lëndë nga përmbajtja mësimore dhe ka për qëllim nxënësit e klasave më të larta.

Përgatitur nga

Pero Sarxhoski, drejtor i mësimit dhe themelues – Pegasus ELS

Përdorimi i “Zoom, mjet për video konferencë për mësimet përmes internetit”
Në këtë video, do të njihemi me mjetin për video konferenca “Zoom” për tërealizuar mësime drejtëpërdrejtë në internet, përmes bashkëveprimit audioviziv mes mësuesve dhe nxënësve, me mundësi për të shpërndarë ekranin, përdorimin e tabelës për prezantime, ndarjen e nxënësve në grupe dhe disa mundësi të tjera të ndryshme.

Përgatitur nga
Pero Sarxhoski, drejtor i mësimit dhe themelues – Pegasus ELS
Vegla digjitale për realizim më të mirë të mësimit onllajn (për prindërit)
Njohja me Microsoft Teams – për prindërit (përmes kompjuterit)
 • Metodat e instalimit dhe hyrja në aplikacionin MS Teams
 • Njohja me mjetet themelore dhe sipërfaqen e punës në MS Teams
 • Cilësimet themelore të profilit
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën Kombëtare të Mësimit në Distancë dhe Microsoft Teams

Njohja me Microsoft Teams për prindërit (përmes telefonit)
 • Metodat e instalimit dhe hyrja në aplikacionin MS Teams
 • Njohja me mjetet themelore dhe sipërfaqen e punës në MS Teams
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën Kombëtare të Mësimit në Distancë dhe Microsoft Teams

5 gjërat për të cilat duhet të keni kujdes, që më lehtë ta përdorni Microsoft Teams
Në këtë video të shkurtër potencohen 5 gjërat kryesore që prindërit /nxënësit duhet tu kushtojnë vëmendje, për përdorim më të lehtë të Microsoft Teams

 1. Si ti kontrolloni aktivitetet e fundit
 2. Këshilla se ku të shkruani mesazhe (chat privat, chat i krijuar nga ora online)
 3. Shkyçja e njoftimeve të panevojshme në chat mesazhet
 4. Kontrollimi i aktiviteteve të fundit në lëndët
 5. Ku duhet të keni kujdes gjatë hyrjes, dhe gjatë orës online
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën Kombëtare të Mësimit në Distancë dhe Microsoft Teams

Qasja në distancë dhe ndihmë teknike nga mësuesit duke përdorur TeamViewer (për prindërit / nxënësit)
Në këtë video do të njihemi me mënyrën me të cilën mësuesi mund t’ju ndihmojë në problemet teknike të pajisjes tuaj (kompjuter/ telefon) me qasje në distancë me ndihmën e TeamViewer.

 1. Hyrje në TeamViewer
 2. Shkarkimi dhe instalimi i TeamViewer në kompjuter dhe telefon
 3. Udhëzime për përdorimin e TeamViewer
 4. Rekomandimet rreth sigurisë
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën Kombëtare të Mësimit në Distancë dhe Microsoft Teams

Udhëzim pune për Microsoft Teams për fëmijën tuaj (për prindërit)
Në këtë video do të njoftohemi me Microsoft Teams dhe si ta përdorim Microsoft Teams në drejtim për ta mësuar fëmijën tuaj.

 1. Cilësimet themelore
 2. Hyrja dhe puna në njësinë mësimore (muri i lëndës, vendosja e dosjeve dhe dokumenteve, detyrat dhe testet)
 3. Komunikimi me mësues ose nxënës në chat
 4. Mënyrat për tu kyqur në orë mësimore online dhe menya me mjete për orën online
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën Kombëtare të Mësimit në Distancë dhe Microsoft Teams

Dërgimi i detyrave/detyrave të shtëpisë nga mësuesit prej kompjuterit. (për prindërit / nxënësit)
Kjo video për nxënësit/prindërit, me qëllim që t’i ndihmojë ata të zotërojnë të gjitha hapat, për ti dërguar me sukses detyrat/detyrat e shtëpisë nga një kompjuter, nëse mësuesi ka dhënë detyra/detyra shtëpie në Platformën kombëtare të mësimit në distancë, PKMD.
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën kombëtare të mësimit në distancë (PKMD) dhe Microsoft Teams

Dërgimi i detyrave/detyrave të shtëpisë nga mësuesit me telefon/smartphone. (për prindërit / nxënësit)
Kjo video është për nxënësit / prindërit, me qëllim që t’ju ndihmojë atyre të zotërojnë të gjitha hapat, për dërgimin me sukses të detyrave/detyrave të shtëpisë nga telefoni/smartphone, nëse mësuesi ka dhënë detyra/detyra shtëpie në Platformën kombëtare të mësimit në distancë, PKMD.
Përgatitur nga

Daniel Todorovski, Pedagog arti në Pikturë, Mësues i Arsimit figurativ dhe Inovacione, Administrator shkolle dhe Trainer për Platformën kombëtare të mësimit në distancë (PKMD) dhe Microsoft Teams

Videoudhëzime për krijimin e videoleksioneve teknikisht më të mira (e-klasë / e-argëtimore)
Videoudhëzim – Si të instaloni OBS softuer për incizimin e videos?
Në këtë video është shpjeguar përdorimi i udhëzimeve digjitale për incizim të videos, si dhe mënyra e shkarkimit, instalimit dhe përdorimi i OBS programit për incizim të videleksioneve tuaja.
Përgatitur nga

Aleksandar Llazovski, projektmenaxher – SmartAp

Kahje për incizime të videoleksioneve – Gabimet më të shpeshta, problemet dhe si t’i zgjidhni
Si të arrihen videoleksion me përmbajtje më të mirë dhe video teknikisht më të mirë?
Në këtë video dëgjoni disa gjëra që duhet t’i kontrolloni para se t’i dërgoni në videoleksionin tuaj, me qëllim që të ketë cilësi më të mirë.
Përgatitur nga

Aleksandar Llazovski, projektmenaxher – SmartAp

Videoudhëzim – Vendosje të kursorit të shënuar 
Në kuadër të kësaj videoje dëgjoni për opsionin dhe përdorimin e kursorit të shënuar highlighted cursor (maus).
Kjo vegël do t’ju shërbejë gjatë kohës së ligjëratave, ku do të keni nevojë të theksoni dhe të dëftoni pjesë të caktuar të prezantimit, siç është pjesa e hartës gjeografike, komponimi kimik e të ngjashme.
Përgatitur nga

Aleksandar Llazovski, projektmenaxher – SmartAp

Videudhëzim – Rregullim i PowerPoint & OBS, në rast të ekranit të zi
Konform problemeve teknike të cilat ndodhin në programin për incizim të videoleksioneve, në këtë video dëgjojini problemet më të shpeshta, siç janë rregullimi i prezantimit Power Point dhe ekrani i zi OBS, dhe si t’i zgjidhni në mënyrë të shpejtë.
Përgatitur nga

Aleksandar Llazovski, projektmenaxher – SmartAp

Kahje për organizimin e aktiviteteve digjitale
Kahje për organizimin e aktiviteteve digjitale
Në këtë video mësoni si të organizoni punëtori digjitale, me të gjitha aspektet e nevojshme për planifikim, realizim dhe promovim. Këqyrni edhe disa propozime për tema dhe punëtori digjitale, të cilat mund t’i organizoni me nxënësit tuaj.
Përgatitur nga

Qendra maqedonase për arsimim qytetar, me mbështetjen e popullit amerikan përmes Agjencisë së SHBA për zhvillim ndërkombëtar (USAID). Projekt: Integrimi ndëretnik i të rinjve në arsim dhe implementim

Përshtatje e videoleksioneve dhe materialeve për fëmijë me aftësi të kufizuara
Si të përshtatim materiale për fëmijë me aftësi të kufizuara (pjesa 1)
Përmes kësaj videoje mësoni se si të përshtatni në mënyrë përkatëse një tekst ose përmbajtje për nxënës me aftësi të kufizuara, me çka do të keni kujdes për fontin dhe madhësinë e tij, si dhe për ngjyrën dhe kontrastin e prapavijës, me qëllim që me sukses dhe në mënyrë aktive t’i përfshini të gjithë nxënësit në programin që e realizoni.
Përgatitur nga

Edukator dhe rehabilitues i specializuar, Marija Velinovska Velkovska

Si të përshtatim materiale për fëmijë me aftësi të kufizuara (pjesa 2)
Përmes kësaj videoje mësoni se si përkatësisht t’i përshtatni materialet për nxënësit me aftësi të kufizuara kur përdorni fotografi, e cila përmban më shumë ngjyra, animacion dhe përshtatje e saj nga ilustrimi vizual i qasshëm me detaje të cilat do të munden të gjithë nxënësit t’i ndjekin.
Përgatitur nga

Edukator dhe rehabilitues i specializuar, Marija Velinovska Velkovska