Në zhvillim është seria e tretë e EDUINO uebinareve 2022. Për t’ju qasur temave që janë pjesë e serisë së këtij viti, për t’u regjistruar dhe për të lexuar të gjitha detajet rreth risive, klikoni këtu.

Uebinarët janë një mundësi e shkëlqyeshme për të fituar shkathtësi dhe njohuri të reja në lidhje me aftësitë e buta, mënyrat për të motivuar nxënësit në komunikimin online, si dhe përdorimin e veglave dixhitale, si Microsoft Teams për qëllime edukative. Në këtë pjesë të EDUINO-mësimit do të gjeni incizime nga të gjitha EDUINO uebinaret e realizuara deri tani.

MËSIMI ONLINE: KËSHILLA DHE PRAKTIKA TË MIRA
Shfrytëzimi i veglës OneNote këshilla dhe praktika të mira
Ligjërues
  • Mr. Satki Ismaili, arsimtar në Shkollën Fillore “Kirili dhe Metodi”, Tetovë
Moderator

 Satki Ismaili

Metodat dhe teknikat kreative të mësimit për klasat Virtuale
Ligjërues
  • Mr. Satki Ismaili, arsimtar në Shkollën Fillore “Kirili dhe Metodi”, Tetovë
Moderator

Satki Ismaili

Metodika dhe pedagogjia e mësimit cilësor në distancë
Ligjërues
  • Ardijana Isahi-Palloshi, u.d. Drejtore e Qendrës për Arsim të Mesëm Profesional
  • Satki Ismaili, arsimtar në Shkollën Fillore “Kirili dhe Metodi”, Tetovë
Moderator

Satki Ismaili