ЕДУИНО РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

Категории/обуки

Прегледајте ги едукативните содржини според понудените категории. Со избирање на секоја категорија, ќе ви се прикажат едукативните активности за неа, односно во категоријата воспитувачи ќе имате преглед на активностите за предучилишно образование, во категоријата одделенски наставници – преглед за училишното образование и за одделенската настава, а за родителите – преглед на активности што може да ги изработите со вашето дете во домашни услови.

ЕДУИНО РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

Најнови активности

game-thumbnail
Ликови од шишиња

Преку игра детето ќе научи дека еден предмет може покрај основната намена, да се искористи и за други намени.

Родител/старател
6-8 години6-8 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Сетило за вкус

Преку разговор и интеракција, научете за сетилото за вкус кое се наоѓа на јазикот. Оваа активност вклучува и експеримент, а во самите упатства има и интересна шема со дадени инструкции за спроведување на активноста.

Родител/старател
6-8 години6-8 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Хранење птици

Ова е практична активност во која детето ќе создаде природна хранилка за птици што ќе виси во близина на вашиот дом и ќе ги нахрани птиците во различни годишни времиња. Убава можност за изработка, учење на различните видови птици и храна која ја јадат.

Родител/старател
4-6 години4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови

Социоемоционален развој

„Социоемоционалниот развој се смета за најважен домен во раниот детски развој поради тоа што го засега развојот на сите други домени, а особено се смета за клучен во однос на воспоставување позитивен однос спрема учењето, стекнувањето академски компетенции не само во периодот на детството туку и понатаму во животот. Децата што се социјално и емоционално компетентни имаат многу поголем ентузијазам за учење (интерес, задоволство и мотивираност за учење) и полесно учат (покажуваат упорност, флексибилност, способни се да го задржат вниманието, да ги контролираат чувствата и однесувањето).“

* извадок од „ПРИМЕНА НА СТАНДАРДИТЕ ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ. ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАНОТО УЧЕЊЕ КАЈ МАЛИТЕ ДЕЦА“ издавач: Министерство за труд и социјална политика

Професионален развој

Професионалниот развој е секција од веб-страницата, која наскоро ќе биде достапна. Овој дел е наменет само за регистрирани корисници на платформата и содржи специјално дизајнирани стручни видеоматеријали за професионална надградба, во форма на едукативни модули за едукатори.

Дознај повеќе

ЕДУИНО

Наши образовни херои

Ова полугодие ЕДУИНО ви ги претставува и им се заблагодарува на образовните херои: