Родители/Деца

Драги родители и деца!

Добре дојдовте на едукативната платформа на која може да најдете игри и активности за поттикнување на учењето кај вашето дете. Искористете го продуктивно времето поминато со вашите деца и поттикнете го развивањето на нивните карактерни вредности и развојот на нивните социоемоционални вештини!

Во оваа секција може да најдете едукативни активности за возрасната група на вашето деца и за темата што сакате да ја истражите, но и да поминете забавни моменти низ игра!

Секоја едукативна активност содржи почетен опис: име на активноста, цели, очекувани резултати од неа и начин на реализација – подготовка на материјалите, инструкции и насоки за активноста. Дополнително, повеќето активности содржат и прилози /фотографии, кои ќе ви послужат за реализација на активноста.

Сите активности се изработени од голем број едукатори и родители низ земјата и нивната содржина е верификувана.

Активности - Родители/деца

game-thumbnail
Ликови од шишиња

Преку игра детето ќе научи дека еден предмет може покрај основната намена, да се искористи и за други намени.

Родител/старател
6-8 години6-8 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Сетило за вкус

Преку разговор и интеракција, научете за сетилото за вкус кое се наоѓа на јазикот. Оваа активност вклучува и експеримент, а во самите упатства има и интересна шема со дадени инструкции за спроведување на активноста.

Родител/старател
6-8 години6-8 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Хранење птици

Ова е практична активност во која детето ќе создаде природна хранилка за птици што ќе виси во близина на вашиот дом и ќе ги нахрани птиците во различни годишни времиња. Убава можност за изработка, учење на различните видови птици и храна која ја јадат.

Родител/старател
4-6 години4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Што чувствувам, што чувствуваш?

Преку оваа игра детето се оспособува за воочување и почитување сличности и разлики кај себе и кај другите. Преку "Куќата на емоции" детето ги препознава и именува чувствата.

Родител/старател
3-4 години3-4 години, 4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Воден цртеж

Дали сте љубопитни да научите нов вид на цртеж? Воден цртеж со кој креативно може да се изразувате.

Родител/старател
3-4 години3-4 години, 4-6 години
Ликовно образованиеЛиковно образование
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Весникарска уметност

Преку оваа игра детето се поттикнува на креативност и истрајност при користење на различни ликовни техники и материјали.

Родител/старател
3-4 години3-4 години, 4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Куклен театар

Куклен театар во вашиот дом! Направете ги куклите, спремете ја сцената и препуштете се на детската фантазија. Одлична активност која ќе ја развие емоционалната компетентност и имагинацијата кај детето.

Родител/старател
4-6 години4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Градина во домот

Дознајте повеќе за растенијата и нивните делови кои вообичаено не се користат и се фрлени како отпад, а можат да бидат корисни. Со оваа активност ќе научите кои плодови се обновливи, односно можат повторно да се засадат нивните делови и да се добијат нови плодови кои понатаму ќе се употребуваат во исхраната.

Родител/старател
4-6 години4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
game-thumbnail
Приказна за чадорчето и печурката

Развивајте ја фантазијата, втурнете се во приказните кои се кријат во природата и изразувајте се на креативен начин.

Родител/старател
4-6 години4-6 години
Воспитни активности во домашни условиВоспитни активности во домашни услови
Домашни условиДомашни услови
1 2 9 10

Дополнителни ресурси

Во секцијата „Ресурси“ може да пребарате дополнителна литература, прирачници, едукативни текстови, извештаи, истражувања, брошури и слично, кои го поттикнуваат социоемоционалниот развој кај децата, а се наменети за воспитувачи, одделенски наставници и за родители. Овие ресурси се поставени откако се соодветно проверени  од Бирото за развој на образование.

Дознај повеќе