Përmes balancimit të kujdesshëm, ndjekjes së formave dhe ngjyrave dhe konkurrencës, ky aktivitet është jashtëzakonisht argëtues dhe punim kreativ. Loja mund të personalizohet dhe të luhet me rregulla të ndryshme.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 172
Vlerësim:
Autor(ë):

Sonja Çallovska; Vesna Peceva

Kontrolluar me: Sonja Çallovskа
Shtojca:
Materiale:

Kapak kutie për këpucë; Top; fllomasterë

Forma të punës:

Individuale

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Prindi/kujdestari
Lokacion:
Kushte shtëpije
Koha për përgatitje:
10 minuta
Koha e realizimit:
20 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti, 6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
angazhimi