Përmes këtij aktiviteti fëmija trajnohet për perceptimin vizual dhe njohjen e kafshëve të ndryshme ku jetojnë ata, mëson rreth emërtimit të tyre dhe vendbanimeve të tyre të përshtatshme. Përgatitet në rreth 50 minuta dhe realizohet në grup. Ky aktivitet kontribuon në përmirësimin e njohurive të përgjithshme të secilit fëmijë dhe ndikon në zhvillimin kognitiv. Inkurajon kreativitetin e fëmijëve dhe përmirëson vetëbesimin.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 307
Vlerësim:
Autor(ë):

Maja Miteva - Petroska, Todorka Nane, Stefka Markoska

Kontrolluar me: Sonja Çalloska
Shtojca:
Materiale:

Kuti e madhe kartoni (brendia është e ndarë në pesë pjesë, me një ndarje); ngjyra druri / fllomasterë; gërshërë; ngjitës i lëngshëm

Forma të punës:

Në grupe

Pjesëmarrës në aktivitetin:
Edukator
Lokacion:
Hapsirë për mësim (argëtim)
Koha për përgatitje:
50 minuta
Koha e realizimit:
30 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti
Vlera të karakterit:
vullneti i mirë, dinjiteti personal, këmbëngulësia, dinjiteti