Kjo lojë synon t'i mësojë lojtarët të kryejnë operacione matematikore siç janë mbledhja dhe zbritja deri në 10 përmes lojës dhe argëtimit.Mësuesi ja lexon një përallë që udhëzon fëmijët në lojë. Ai u jep udhëzime lepuroshëve (nxënësve), për të cilat u jep kohë të caktuar për t'i kryer. Nëse një nxënës ka ndonjë dyshim, ai / ajo mund të shkojë në fushën e Kapelës Magjike dhe të kërkojë ndihmë që do ta ndihmojë studentin të mbledhë dhe të zbresë (shkopinj, fasule, etj.). Loja është synuar për fëmijë nga 6 deri në 8 vjeç.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 417
Vlerësim:
Autor(ë):

Liljana Kostovska; Marija Veljanova; Jasna Gjorgievska; Natasha Boshkovska; Ilustim Katrina Nikollovska, Përkthim dhe lekturë: Agim Leka

Kontrolluar me: Sonja Çallovska
Materiale:

Gërshërë; Letër; Pajisje për të shkruar; Mjete manipuluese; Zarfe

Forma të punës:

Në grupe, Punë në çifte

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Mësues
Lokacion:
Klasë
Koha për përgatitje:
15 minuta
Koha e realizimit:
30 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
6-8 viti
Vlera të karakterit:
të menduarit