Përmes aktivitetit Pasqyra e hareshme, fëmija zhvillon aftësitë e tij për të përsëritur një paraqitje të caktuar skematike, inkurajon perceptimin, njohjen dhe emërtimin e formave matematikore rrethin, trekëndëshin, katrorin. Kryhet individualisht ose në çifte. Rrit këmbënguljen dhe përqendrimin e fëmijës dhe përmirëson njohuritë e tij të përgjithshme.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 321
Vlerësim:
Autor(ë):

Vesna Filipovska, Natasha Matevska, Snezhana Popovska

Kontrolluar me: Sonja Çalloska
Shtojca:
Materiale:

Pllaka logjike; pasqyrë; gërshërë

Forma të punës:

Individuale, Punë në çifte

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Edukator
Lokacion:
Hapsirë për mësim (argëtim)
Koha për përgatitje:
20 minuta
Koha e realizimit:
30 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti
Vlera të karakterit:
këmbëngulësia, vëmendja, kontrolli