Ky aktivitet përfshin qëllimin te profesioneve në të cilat fëmijët ndahen në grupe dhe zgjedhin udhëheqësin e tyre të ekipit. Pas zgjedhjes së tij, ekipet garojnë në qëllimin të profesionit të duhur që lexohet nga përfaqësuesi i secilës ekip, dhe kështu nëse lexoni të parën fjali dhe një nga ekipet godet profesionin, ata shënojn më shumë pikë. Loja përfshin pesë fjali për secilin profesion dhe secila prej tyre sjell numrin e duhur të pikëve. Skuadra që fiton më shumë pikë është fituesi. Përmes kësaj loje pjesëmarrësit mësojnë kuptimet e secilit prej profesioneve dhe rëndësinë dhe zbatimin e tyre në jetën reale. Grupi i synuar i kësaj loje janë fëmijë nga 6 deri në 8 vjeç.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 410
Vlerësim:
Autor(ë):

Ana Nojkovska; Lidija Nikoliç; Diana Petrushevska; Ilustrim: Katerina Nikollovska; Përkthim dhe lekturë: Agim Leka

Kontrolluar me: Sonja Çallovska
Shtojca:
Materiale:

Gërshërë; Tabelë/drasë; Shkumës

Forma të punës:

Në grupe, Punë në çifte

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Mësues
Lokacion:
Të tjera
Koha për përgatitje:
10 minuta
Koha e realizimit:
20 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
6-8 viti
Vlera të karakterit:
kurioziteti