Kjo nuk është një detyrë e vogël, me këtë aktivitet do të imagjinoni një superhero i cili lufton për ruajtjen e mjedisit jetsor. Përmes lojës do të keni mundësinë të flisni me fëmijën për problemet që janë të pranishme në mjedis, si ndikojnë problemet e tilla dhe si mund të zgjidhen. Sigurisht, së bashku me super-heroin e tyre super kull dhe të guximshëm!

Илустрација на игровна активност
Shikime: 191
Vlerësim:
Autor(ë):

Sonja Çallovska, Vesna Peceva

Kontrolluar me: Sonja Çallovskа
Shtojca:
Nuk ka shtojca për këtë aktivitet
Materiale:

Fletore / fletë letre; Copa kartoni; gërshërë

Forma të punës:

Individuale

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Prindi/kujdestari
Lokacion:
Kushte shtëpije
Koha për përgatitje:
10 minuta
Koha e realizimit:
25 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti, 6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
solidariteti, dashuria