Guralecë, matematikë dhe logjikë - një mundësi e shkëlqyer për gara dhe mësim!

Илустрација на игровна активност
Shikime: 309
Vlerësim:
Autor(ë):

Sonja Çallovska; Vesna Peceva

Kontrolluar me: Sonja Çallovskа
Shtojca:
Nuk ka shtojca për këtë aktivitet
Materiale:

Guralecë (12); Ngjyra tempere / fllomasterë / markerë

Forma të punës:

Individuale

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Prindi/kujdestari
Lokacion:
Kushte shtëpije
Koha për përgatitje:
30 minuta
Koha e realizimit:
25 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
4-6 viti, 6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
të menduarit