Aktivitet ideal për të inkurajuar shpirtin konkurrues midis nxënësve. Ajo ushqen lojën, në krahasim me të mësuarit tradicional, avancimin e njohurive, zbatimin funksional dhe rritjen e motivimit për përmbajtjen e mësimdhënies. Zhvillohet potenciali intelektual tek secili fëmijë dhe pasurohet fondi aktiv i fjalëve dhe fjalëve me kuptime të kundërta.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 177
Vlerësim:
Autor(ë):

Nëse ju jeni autor i këtij aktiviteti, ju lutemi të na kontaktoni.

Kontrolluar me: Nuk ka informacion
Shtojca:
Materiale:

gërshërë; plasifikues; fletë për plastifikim

Forma të punës:

Punë në çifte

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Mësues
Lokacion:
Klasë
Koha për përgatitje:
60 minuta
Koha e realizimit:
40 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
të menduarit, kurioziteti