A doni të zhvilloni aftësitë tuaja kreative? Përmes kësaj loje ju do të mësoni të modeloni modele të ndryshme vetë.

Илустрација на игровна активност
Shikime: 238
Vlerësim:
Autor(ë):

Ana Nakova, Dobrilla Tërpevska, Ineka Mosterman, Rozika Ristevski; dizajn grafik: Katerina Nikollvska; Përkthim dhe lekturë: Agim Leka

Kontrolluar me: Sonja Çallovska; Vesna Peceva dhe Cena Pllavevska; Valentina Zindëll
Shtojca:
Materiale:

Miell; Kripë; Ujë; Ngjyra tempere; Furçë për ngjyrosje

Forma të punës:

E përbashkët

Sfera të programit - Aspekte të zhvillimit/Lëndë mësimore:
Nënaspekte të zhvillimit:
Pjesëmarrës në aktivitetin:
Prindi/kujdestari
Lokacion:
Kushte shtëpije
Koha për përgatitje:
15 minuta
Koha e realizimit:
40 minuta
Mosha - Periudha zhvillimore:
3-4 viti, 4-6 viti, 6-8 viti, 8-10 viti
Vlera të karakterit:
angazhimi, kurioziteti