Преку игра детето ќе научи дека еден предмет може покрај основната намена, да се искористи и за други намени.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1694
Оцена:
Автор(и):

Мира Георгиевска

Проверено со: Соња Чаловска; Весна Пецева; Роса Цветановска; Цена Плавевска; Маја Насев; Сања Алексоска; Валентина Зиндл
Прилози:
Материјали:

Пластични шишиња со различна форма и големина; Песок; Инка; Темперни бои и четки за сликање; Лепило; Ножици; Стари списанија во боја; Парчиња текстил; Волница; Панделки за подароци; Цевки за сок

Форми на работа:

Заедничка

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
20 минути
Време на реализација:
45-60 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години
Карактерни вредности:
истрајност