Преку разговор и интеракција, научете за сетилото за вкус кое се наоѓа на јазикот. Оваа активност вклучува и експеримент, а во самите упатства има и интересна шема со дадени инструкции за спроведување на активноста.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1649
Оцена:
Автор(и):

Соња Чаловска; Весна Пецева

Проверено со: Соња Чаловска
Прилози:
Материјали:

Шеќер; сок од лимон; сол; тоник(швепс); шема; ножици; боици; лепило.

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
20 минути
Време на реализација:
20 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години
Карактерни вредности:
истрајност, љубопитност