Преку внимателно балансирање, следење на форми и бои и компетитивност, оваа активност е супер забавна и креативна за изработка. Играта може да се прилагоди и да се игра со различни правила.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 948
Оцена:
Автор(и):

Соња Чаловска; Весна Пецева Графички дизајн: Катерина Николовска; Лектура: Јана Михајловска; Превод: Агим Лека

Проверено со: Соња Чаловска
Прилози:
Материјали:

Капак од кутија за чевли; топче; фломастери.

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
20 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години, 6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
истрајност, ангажираност