Преку оваа активност детето се оспособува за визуелно восприемање и препознавање на различните живеалишта каде што живеат животните, учи за нивното именување и за нивните соодветни живеалишта. Се подготвува за околу 50 минути и се изведува во група. Оваа активност допринесува за подобрување на општите знаења кај секое дете како и влијае на неговиот когнитивен развој. Ја поттикнува детската креативност и ја подобрува самодовербата.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 826
Оцена:
Автор(и):

Маја Митева - Петроска, Тодорка Нане, Стефка Маркоска

Проверено со: Соња Чалоска
Прилози:
Материјали:

Голема картонска кутија (внатрешноста е поделена на пет делови, со преграда); дрвени бои/фломастери; ножички; течно лепило;

Форми на работа:

Групна

Учесници во активноста:
Воспитувач
Локација:
Просторија за учење (занимална)
Време за подготовка:
50 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години
Карактерни вредности:
истрајност