Преку активноста Весело огледало детето ги развива своите способности за повторување на одреден шематски приказ, поттикнува воочување, препознавање и именување на математичките форми круг, квадрат триаголник. Се изведува индивидулно или во парови. Ја зголемува истрајноста и фокусираноста кај детето и ги подобрува неговите општи знаења.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1612
Оцена:
Автор(и):

Весна Филиповска, Наташа Матевска, Снежана Поповска

Проверено со: Соња Чалоска
Прилози:
Материјали:

Логички плочки; огледало; ножички;

Форми на работа:

Индивидуална, Работа во парови

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Воспитувач
Локација:
Просторија за учење (занимална)
Време за подготовка:
20 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години
Карактерни вредности:
истрајност