Оваа активност се сведува на погодување на професии во која децата се поделени во групи и избираат свој тим лидер (водач). По неговото избирање, тимовите се натрпеваруваат во погодување на соодветнтата професија која ја чита претставникот од секој тим, а со тоа доколку при читање на првата реченица некој од тимовите ја погоди професијата, освојува најмногу поени. Играта вклучува по пет реченици за секоја професија и секоја од нив носи соодветен број на поени. Тимот кој ќе освои најмногу поени е победник. Преку оваа игра учесниците ги учат значењата на секоја од професиите и нивната важност и примена во реалниот живот. Целна група на оваа игра се децата од 6 до 8 години.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1376
Оцена:
Автор(и):

Ана Нојковска; Лидија Николиќ; Дијана Петрушевска; Илустрација: Катерина Николовска; Превод и лектура: Агим Лека

Проверено со: Соња Чаловска
Прилози:
Материјали:

Ножици; Табла; Креда

Форми на работа:

Групна, Работа во парови

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Друго
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
20 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години
Карактерни вредности:
ангажираност