Оваа активност и покрај надоградбата на вокабуларот исто така овозможува и визуелна имагинација и создавање на приказна по хронолошки редослед. Ова се овозможува така што на ученицте им се доделени слики и зборови кои треба да ги подредат на јаженце. Имаат опција да ги подредат најпрво сликите па според нив да ги наредат зборчињата или обратно, да ги наредат прво зборчињата, па потоа сликите. Активноста е наменета за деца од 6 до 10 годишна возраст.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1171
Оцена:
Автор(и):

Хилда Димитриевска, Станче Штерјовска, Габриела Тодоровиќ; Илустрација: Катерина Николовска; Превод и лектура: Агим Лека

Проверено со: Соња Чаловска
Материјали:

Картон; Ножици; Лепило во стик; Дрвени бои или фломастери; Коноп; Штипки

Форми на работа:

Индивидуална, Работа во парови

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница, Друго
Време за подготовка:
60 минути
Време на реализација:
80 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
истрајност, соработка