Целите се детето да се оспособи за да воочува и манифестира некои емоции во секојдневната комуникација; детето да ја усоврши координацијата за држење на ножичките во едната рака и сечењето на хартијата. Толерантноста е една од клучните особини кои треба да ги поседува едно дете па оваа активност ќе им помогне на децата да ја развијат и подобрат толеранцијата.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 982
Оцена:
Автор(и):

Петрушевска Наташа; Маџунковска Орхидеја Ѓорѓиевска

Проверено со: Соња Чалоска
Прилози:
Материјали:

Картони; хартија во боја; колаж; лепило; ножици; фломастери и лист од блок

Форми на работа:

Групна, Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Воспитувач
Локација:
Просторија за учење (занимална)
Време за подготовка:
60 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
3-4 години, 4-6 години
Карактерни вредности:
самоконтрола, толеранција