Како и самото име на оваа активност, така и во пракса Весела ракета буди позитивно и весело расположение кај секој од учесниците. Преку оваа активност детето се оспособува за визуелно восприемање и именување на броеви до 10, препознавње и правилно именување на 2Д форми, но развива и способност за изведување на координирани движења рака - око со користење различни материјали. Се изведува во училница.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1284
Оцена:
Автор(и):

Доколку сте автор на оваа активност, ве молиме контактирајте не.

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

Ножици; Лепак

Форми на работа:

Групна

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
40 минути
Време на реализација:
40 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години
Карактерни вредности:
истрајност, соработка