Идеална активност за поттикнување на натпреварувачкиот дух помеѓу учениците. Ја негува играта, наспроти традиционалното учење, унапредување на знаењето, функционална примена и зголемена мотивација за наставните содржини. Се развива интелектуалниот потенцијал кај секое дете и се збогатува активниот фонд на зборови и зборови со спротивно значење.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 1296
Оцена:
Автор(и):

Доколку сте автор на оваа активност, ве молиме контактирајте не.

Проверено со: Нема информации
Материјали:

Ножици; Пластификатор; Фолија за пластифицирање

Форми на работа:

Работа во парови

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
60 минути
Време на реализација:
40 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години, 8-10 години
Карактерни вредности:
истрајност, размислување, љубопитност