Игра за развивање математички способности и стекнување нови знаења.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 408
Оцена:
Автор(и):

Николина Даралијовска Саботковска ‒ наставник по математика во ОУ „Браќа Миладиновци“, с. Добрушево, општина Могила

Проверено со: Емилија Николова ‒ наставник по математика во ОУ „Славко Лумбарковски“, с. Новаци
Прилози:
Материјали:

Испечатени прилози, ножици, лепило, фломастери, листови хартија.

Форми на работа:

Групна

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
15 минути
Време на реализација:
20-25 минути
Возраст - Развоен период:
8-10 години
Карактерни вредности:
внимателност, заинтересираност, размислување, внимание, соработка