Играта поттикнува зајакнување на искреноста, користење на говорот како средство за изразување на своите чувства и мисли и поттикнува математичко размислување.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 161
Оцена:
Автор(и):

Биљана Стојановска, проф. по одделенска настава, ООУ „Св. Кирил и Методиј“, Билјана Лазареска, проф. по одделенска настава, ООУ „Вера Јоциќ“ и Јасминка Трајковиќ, проф. по македонски јазик и книжевност, ООУ „Вера Јоциќ“

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

● Игра „Сврти и кажи вистина“ ● Постер „Искрени барања“ ● Коцка ● Жетони или човечиња

Форми на работа:

Групна

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
8-10 години
Карактерни вредности:
отвореност, фер однос, чесност, доверба, искреност