Учениците се поделени во групи. Со помош на коцка се движат низ полињата и ги кажуваат речениците во соодветното сегашно време. До нив има дополнителни картички кои им требаат за одредено поле.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 149
Оцена:
Автор(и):

Душанка Јошева, Силвана Грозданова

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

коцки, лист хартија, играч.

Форми на работа:

Групна

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
5 минути
Време на реализација:
40 минути
Возраст - Развоен период:
8-10 години
Карактерни вредности:
добра волја, споделување со другите, помагање, заинтересираност, фер однос