Преку оваа креативна и забавна активност детето истражува, открива и применува повеќе ликовни материјали и техники, прави нивни комбинации.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 320
Оцена:
Автор(и):

Маја Митева-Петроска, Тодорка Нане, Теодора Ѓорѓиеска

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

● Тркалезни сплескани памукчиња ● Темперни боички ● Чашички со вода ● Фломастери ● Хартија

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Учесници во активноста:
Родител/старател
Локација:
Домашни услови
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
4-6 години
Карактерни вредности:
трпеливост, радост, разбирање, внимателност, заинтересираност