Учениците развиваат логичко мислење откривајќи го натрапникот во дадената низа. Потоа ги спојуваaат лентите кои растат во ист чекор.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 415
Оцена:
Автор(и):

Јелена Мандиќ, Станче Штерјовска, Хилда Димитриевска

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

- ленти со низи од броеви - ѕвездички од хартија - лепило, ножички, - картички со броеви

Форми на работа:

Индивидуална

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години
Карактерни вредности:
посветеност, разбирање, заинтересираност, ангажираност, барање/потрага