Играта ги зајакнува самодовербата, љубопитноста и ангажираноста како карактерни вредности.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 210
Оцена:
Автор(и):

Билјана Лазареска, проф. по одделенска настава, ООУ„Вера Јоциќ“, Гази Баба, Скопје, Биљана Стојановска, проф. по одделенска настава, Јасминка Трајковиќ, проф. по македонски јазик

Проверено со: Часот е одржан со ученици од второ и трето одделение.
Материјали:

Картички Игра Коцка

Форми на работа:

Групна

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
5 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години
Карактерни вредности:
посветеност, внимателност, споделување со другите, пријателство, човекољубие