Оваа активност им помага на децата полесно да го разберат „Синџирот на исхрана“ во природата преку изведување на природните движења на различни животни и да научат дека „поголемите ги ловат помалите“.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 992
Оцена:
Автор(и):

Бети Ќосевска

Проверено со: наставник по ФЗО Нико Пластиновски, психолог Весна Рунчевска, образовен асистент Натали Манчевска
Прилози:
Нема прилози за оваа активност
Материјали:

Нема информации

Форми на работа:

Групна

Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Двор (надворешни услови), Спортска сала
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
20 минути
Возраст - Развоен период:
8-10 години
Карактерни вредности:
трпеливост, радост, истрајност, љубов кон природата, љубов за животните