Да се подобри тимската работа и комуникацијата, работењето во парови. Користење разни постапки и техники за цртање и сликање. Умее да ја објасни ликовната творба и врши сопствена естетска проценка.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 468
Оцена:
Автор(и):

Билјана Лазареска, проф. по одделенска настава, ООУ„Вера Јоциќ“, Гази Баба, Скопје

Проверено со: Часот е одржан со ученици од второ и трето одделение.
Материјали:

- лист од блок или А3-формат - фломастери - боички

Форми на работа:

Групна

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
5 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години
Карактерни вредности:
грижа, разбирање, истрајност, споделување со другите, пријателство