Со сложувалка се добива слика за приказната. Усно се раскажува. Се добива нов лист со истата приказна во 9 слики, се пишуваат реченици за секоја слика и се прави минисликовница.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 701
Оцена:
Автор(и):

Јелена Мандиќ, Станче Штерјовска, Хилда Димитриевска

Проверено со: Нема информации
Прилози:
Материјали:

Прилог 1: - сложувалки од приказни - наставен лист - слики од приказни - хефталка - картон за корица за насловната страница - ножички - лепило

Форми на работа:

Групна

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
15 минути
Време на реализација:
40 минути
Возраст - Развоен период:
8-10 години
Карактерни вредности:
посветеност, радост, истрајност, убавина, барање/потрага