На слика е прикажано годишно време. Според него се пронаоѓа соодветна облека и се лепи околу сликата, а потоа следи нејзино соодветно опишување.

Илустрација на игровна активност
Прегледи: 338
Оцена:
Автор(и):

Јелена Мандиќ, Станче Штерјовска, Хилда Димитриевска

Проверено со: Нема информации
Материјали:

Прилози 1-5, ножички, лепило.

Форми на работа:

Групна

Програмски подрачја - Аспекти на развој/Наставни предмети
Подаспект на развој
Учесници во активноста:
Наставник
Локација:
Училница
Време за подготовка:
10 минути
Време на реализација:
30 минути
Возраст - Развоен период:
6-8 години
Карактерни вредности:
трпеливост, радост, заинтересираност, размислување, внимание