Во тек е третиот серијал ЕДУИНО вебинари 2022. За да пристапите до темите кои се дел од овогодинешниот серијал, да се регистрирате и да ги прочитате сите детали за новитетите, кликнете тука.

Вебинарите се одлична можност за стекнување нови вештини и знаења поврзани со меките вештини, начините на мотивација на учениците при онлајн-комуникација, како и за користењето на дигиталните алатки, како Microsoft Teams, во образовните цели. На оваа секција од ЕДУИНО-настава ќе ги пронајдете снимките од сите досегашни реализирани ЕДУИНО-вебинари.

ОНЛАЈН-НАСТАВА: СОВЕТИ, АЛАТКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
Добри практики за спроведување онлајн-час
Говорници
 • Перица Сарџоски – директор за настава во Пегасус ЕЛС – Тетово
Mодератори

Александар Лазовски

Практични совети и добри практики за користење на Microsoft Teams
Говорници
 • Игор Богданоски – наставник по математика во ООУ „Блаже Конески“ – Прилеп
Mодератори

Моника Ризовска

Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams
Говорници
 • Игор Богданоски – наставник по математика во ООУ „Блаже Конески“ – Прилеп
Mодератори

Моника Ризовска

Користење на алатката OneNote – совети и добри практики
Говорници
 • Славица Карбева-Стојковиќ – наставник во ООУ „Петре Поп Арсов“, с. Богомила, Чашка
Mодератори

Моника Ризовска

ПРИСТАПИ И СОВЕТИ ЗА ПОДОБРО УЧЕЊЕ
Интегрирање на целите во одделенската настава (холистички пристап)
Говорници
 • проф. д-р Јасмина Делчева-Диздаревиќ – редовен професор на Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет, УКИМ, Скопје
 • Билјана Лазареска – наставник во основното училиште ООУ „Вера Јоциќ” – Скопје
Mодератори
 • Александар Лазовски
Оформување персонализирани учебни патеки за учениците
Говорници
 • Андријана Тасевска – училишен психолог во ООУ „Круме Кепески“
Mодератори

Александар Лазовски

Методика и педагогија на квалитетната настава на далечина
Говорници
 • Ардијана ИсахиПалоши в.д. директор на Центарот за средно стручно образование
 • Маја Виденовиќ наставник по информатика во ООУ Крстe Мисирков“ – Скопје
 • Сатки Исмаили магистер по современи компјутерски науки, наставник во О.У. „Кирил и Методиј“ Тетово
Mодератори

Сатки Исмаили

СТРУЧНА СЛУЖБА И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
Работата на стручната служба во средните училишта во услови на пандемија
Говорници
 • Ана Попризова – училишен психолог, претседател на Активот на стручни служби на средните училишта на Град Скопје
 • Ленче Спасовска – м-р по педагогија, училиштен педагог во СЕТУГС „Михајло Пупин“ – Скопје
 • Мартина Трајковска – дипломиран специјален едукатор во СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје
Mодератори

Моника Ризовска

Совети и добри практики од работата на психолозите во основните училишта
Говорници
 • Елена Темелкоска – психолог во ООУ „Кирил и Методиј“ – Стајковци
 • Жанета Ристевска – училишен психолог ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Битола
 • Татјана Алексова-Славковска – психолог во ООУ „Димитар Македонски“ – Аеродром
Mодератори

Моника Ризовска

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЛОГИСТИКА ЗА УЧИЛИШТАТА
Подготовка на училиштето за реализација на Планот и протоколот за настава
Говорници
 • Хари Стојановски – директор на ООУ „Невена Георгиева – Дуња” 
 • Калина Спироска –  педагог во  ООУ „Невена Георгиева – Дуња”
Mодератори

Александар Лазовски

Процена и одржување на хигиената во училиштата
Говорници
 • д-р Михаил Кочубовски 
 • г-ѓа Мимоза Величковски
 • г-ѓа Снежана Петрова
 • д-р Ратко Давидковски
 • г-ѓа Емилија Богоевска
Mодератори

Александар Лазовски

ПИРЛС И ПИСА
Подготовки за тестирањето ПИРЛС 2021 година
Говорници
 • д-р Мартина Димитриева-Ѓорѓиевска – Биро за развој на образованието 
 • м-р Тања Андонова-Митревска – раководител на Одделението за испити и оценување, ДИЦ
 • м-р Билјана Михајловска – раководител на Одделението за истражување, организација и развој, ДИЦ
Mодератори

Александар Лазовски

Подготовки за тестирањето ПИСА 2021 ГОДИНА
Говорници
 • д-р Бети Ламева – раководител на Секторот за испити
 • г-ѓа Гордана Јанакиевска – раководител на Одделението за следење и евалуација
Mодератори

Александар Лазовски

ПРЕДУЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ
Поттикнување на учењето преку игра и стекнување социоемоционални вештини кај децата
Говорници
 • Радмила Живановиќ – психолог и психотерапевт – НВО „Психотерапика“
 • Атинула Ничова – воспитувач во детската градинка  „Срничка“ – Скопје
 • Јадранка Клисарова – оделенски наставник во ООУ „Блаже Конески“ – Скопје
Mодератори

Моника Ризовска