Të dashur arsimtarë, ju jeni forca shtytëse e arsimit, por edhe e shoqërisë.

Në të kaluarën, ju ishit ata që me punën, kohën dhe njohuritë tuaja krijuat video-leksione dhe materiale edukative për arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm.

Të frymëzuar nga ju, e dizajnuam iniciativën EDUINO-Ambasadorët, e cila synon ta vlerësojë publikisht punën tuaj, si dhe të zgjedh një grup arsimtarësh të zellshëm dhe të përkushtuar, të cilët janë dalluar sipas kritereve të përcaktuara për të cilat mund të lexoni më poshtë.

Ju ftojmë të njiheni me grupin e parë të ambasadorëve EDUINO, për të dëgjuar përvojat e tyre, si dhe për të mësuar në lidhje me përfitimet dhe mënyrën e përfshirjes në këtë program.

Njihuni me ambasadorët e portalit EDUINO

Njihuni me ambasadorët e dijes, grupi i parë
NJIHUNI ME AMBASADORËT E DIJES, GRUPI I DYTË
Fjalimi i Zeqirija Hasipit, u.d.Drejtor i Byrosë për Zhvillimin e Arsimit
Fjalimi i Stevo Pendarovskit, President i Republikës së Maqedonisë së Veriut
FJALIMI I MILA CAROVSKËS, MINISTRE E ARSIMIT DHE SHKENCËS

EDUINO AMBASADORËT TANË

ambassador image
Zorica Adamçevska
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "Petre Pop Arsov" - Bogomilë
Me hapa të vegjël drejt ndryshimeve të mëdha! Mësuesi i motivuar ka zgjidhje edhe për atë që duket e pamundur!
ambassador image
Zharko Aleksovski
Arsimtar i gjeografisë , SHFK "Hristijan Todorovski - Karposh" - Rankovce
Unë si ambasador do të vazhdoj të ndihmoj në krijimin e videove të reja dhe shpresoj që nxënësit do të jenë të kënaqur me ligjërimet dhe prezantimet e mia.
ambassador image
Shemsije Ajdari
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "7 Marsi" - f. Çellopek
Mësimi elektronik, si mënyrë moderne e të mësuarit, nuk do t'i plotësojë të gjitha kërkesat dhe nevojat e të mësuarit dhe të nxënësit, por është një pjesë e pashmangshme dhe plotësuese e të mësuarit tradicional.
ambassador image
Naser Adili
Arsimtar i matematikës , SHFK "Besa" - f. Bozovcë
Eduino për mua është një mundësi e mirë në karrierën time si mësimdhënës, një përvojë e mirë, një motiv më tepër për të dhënë kontributin për nxënësit.
ambassador image
Lazime Ameti
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "Mehmet Deralla" - f. Gradec
Dëshira për sfida të reja më motivoi t'i realizoj në distancë këto leksione të natyrës edukative.
ambassador image
Svetllana Bobevska
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "Bllazhe Koneski" - Veles
Si mësuese e re, kur fillova të punoj, isha shumë entuziaste dhe pranova çdo risi në arsim, dhe përmes krijimtarisë sime e aplikova në mësim.
ambassador image
Miradije Bajrami
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "Naim Frashëri" - Kumanovë
EDUINO është portal kolektiv që ishte më afër fëmijëve gjatë pandemisë, ku nxënësit patën mundësinë të mësojnë nga përmbajtjet digjitale.
ambassador image
Marija Bogatinovska
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "Nikolla Karev" - Probishtip
Më tërhoqi vetë koncepti i EDUINO, fakti që kishim mundësinë të bënim diçka që do të mbetej si vlerë e qëndrueshme si për nxënësit, po ashtu edhe për kolegët tanë.
ambassador image
Fatime Bexheti - Durmishi
Arsimtar i klasave te ulëta dhe mësimit parashkollor , SHFK "Naim Frashëri" - Tetovë
Qëllimi më i lartë në ekzistencën e njeriut është ndërtimi i së ardhmes, dhe çelësi i saj janë gjeneratat e reja.
ambassador image
Valentina Gavrilloska
Pedagog , IPKF i KQ-së "Rade Jovçevski Korçagin - Shkup
Dua të zhvilloj kreativitetin tek fëmijët përmes demonstrimit tim, duke gjetur zgjidhje të ndryshme krijuese.
ambassador image
Qemajledin Emini
Arsimtar i matematikës , SHFK "Liria" – Shkup
Tani kemi shumë mundësi për të përmirësuar arsimin, por kërkesat sot janë më të mëdha, që do të thotë se puna mbetet përparësi për rezultate të mira.
ambassador image
Ramiz Iljazi
Arsimtar i matematikës , SHFK "Besa" - Tetovë
Ndihem i privilegjuar dhe krenar që kam bashkëpunuar me platformën Eduino, besoj se bashkëpunimi im do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
ambassador image
Marija Mostro
Arsimtar i gjuhës angleze , SHFK "Hristo Uzunov" - Ohër
Kam një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me nxënësit, e cila bazohet, mbi të gjitha, në mirëkuptimin dhe respektin reciprok.
ambassador image
Ishak Osmani
Arsimtar i arsimtari gjuhës maqedonase , SHFK "Mehmet Deralla" - f. Gradec
Ju rekomandoj kolegëve të mi të punojnë më shumë, të kenë më shumë video-leksione dhe gjithçka që ju nevojitet për një mësim më të mirë dhe më cilësor.
ambassador image
Zorica Parmaçka Velinski
Arsimtar i arsimtari gjuhës maqedonase , SHFK "Shën Kirili dhe Metodi" - f. Illovicë
Si arsimtare, është kënaqësi e madhe për mua që shkathtësitë dhe njohuritë e mia t'ua jap nxënësve.
ambassador image
Vesna Pupuçovska
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "Aleksandar Turunxhev" - f. Kukureçan
Mësova të përdor mjete të caktuara që nuk i kam përdorur më parë.
ambassador image
Simona Tasheva
Absolvent i edukimit special dhe rehabilitimit ,
Fëmijët, për çdo ditë janë një burim i ri njohurish dhe emocionesh,, gjë që e bën jetën time të përditshme maksimalisht të plotë.
ambassador image
Elena Tasheva
Edukator i të rinjve në një organizatë joqeveritare ,
Gjatë pandemisë, kam shfrytëzuar në maksimum kohën time duke shkruar, përgatitur aktivitete, filmuar dhe dokumentuar.
ambassador image
Elena Todorovska
Arsimtar i arsimi dhe edukimi parashkollor , Kopshti i fëmijëve "Rade Jovçevski - Korçagin" - Shkup
Për mua, motivi i vetëm janë fëmijët. Kur punoni me fëmijë, jeni të përvetësuar nga zemra e çdo fëmije.
ambassador image
Sonja Trifunovska
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë
Regjistrimi i video-leksioneve për portalin EDUINO për mua ishte një nga praktikat më të mira që kam në përvojën time si mësuese.
ambassador image
Nezir Tairi
Arsimtar i matematikës , SHFK "Naim Frashëri" - Tetovë
Mundohem të jem sa më afër fëmijëve, shpesh u them të më konsiderojnë si mikun e tyre që di pak më shumë se ata.
ambassador image
Goran Cvetkoski
Arsimtar i edukimi fizik dhe shëndetësor , SHFK "Kosta Racin" - Bërvenicë
“Si edukator, është kënaqësi e madhe për mua që aftësitë dhe njohuritë e mia t’ua jap nxënësve".
ambassador image
Akesandar Cvetkoski
Arsimtar i mësimit klasor , SHFK "Kosta Racin" - Bërvenicë
Të ardhmen e arsimit e shoh në një nivel të lartë. Një të ardhme të mbushur me shumë sukses dhe qasje në arsim cilësor.
Përfitime
si
EDUINO
AMBASADOR

"Prezantimi publik mbi arritjet" – është publikuar video-intervista juaj në eduino.gov.mk dhe në mediat sociale;

""Bashkësia profesionale" - bëhuni pjesë e një bashkësie më të madhe të ambasadorëve EDUINO të dobishëm për shkëmbimin e sugjerimeve, udhëzimeve dhe risive;

"Akses në trajnime, punëtori dhe konferenca" - mundësia për të qenë pjesë e ngjarjeve të rëndësishme arsimore;

"Mirënjohje nga EDUINO-ambasadorët" - - e nënshkruar dhe dhënë nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit;

"Licencat në dispozicion të ndara për mjetet arsimore digjitale” - në mënyrë që të nxit potencialin kreativ dhe ndarjen e praktikave të mira me bashkësinë.

Kriteret për zgjedhjen e
ambasadorit EDUINO

Përzgjedhja e ambasadorëve EDUINO të bëhet sipas kritereve të miratuara paraprakisht nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit. Ambasador EDUINO mund të bëhet çdo anëtar i bashkësisë EDUINO i cili ka përmbushur të paktën një nga kriteret e deklaruara përfundimisht me muajin dhjetor të vitit 2020, kur është bërë përzgjedhja e grupit të parë të ambasadorëve EDUINO.

Kriteret e përcaktuara ishin këto:

Arsimtarët me mbi 15 video të regjistruara dhe publikuara

Arsimtarët me mbi 10 aktivitete për lojëra në kushte shtëpie

Në përputhje me idenë afatgjatë të kësaj iniciative, gjatë muajve prill-maji të vitit 2021, do të publikohen kriteret e reja për përfshirjen në grupin e bashkëpunimit profesional - ambasadorët EDUINO. Kriteret do të përshtaten në përputhje me materialet e marra dhe do të shpallen publikisht, dhe do të ndahen me bashkësinë.

Qëllimi i kësaj bashkësie është të rritet, zgjerohet dhe të jetë një bazë e vërtetë për inkurajimin e inovacionit në arsim, përmes parimeve të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të lirë të ideve.

EDUINO është portal kolektiv për përmbajtje arsimore digjitale, bashkëpunim dhe zhvillim profesional. Si portal kolektiv, EDUINO përpiqet të nxis ndarjen e burimeve arsimore dhe të nis frymën inovative dhe krijuese të arsimtarëve.

Në përputhje me këto angazhime, ekipi ynë është i hapur për sugjerime, reagime dhe kritika. Ne jemi të hapur për ide, bashkëpunime dhe mundësi të reja. Prandaj, ju ftojmë që lirisht të na kontaktoni me pyetjet tuaja, duke përfshirë edhe shprehjen tuaj të interesit në iniciativën Ambasadorët EDUINO.

Të gjitha këto mund t’ dërgoni çdo ditë pune në adresën zyrtare elektronike: eduino@innovationlab.mk